Saturday, January 26, 2008

Ismertetőjegyeink

Ahhoz, hogy higgyenek neked, hitelesnek kell lenned.
Itt Amerikában manapság az érzékelhető, hogy az evangéliumi keresztyének, egyénileg és szervezetileg sok mindent megtesznek azért, hogy pozitív, bibliai értékeket érvényesítsenek a társadalomban. Felemelik a szavukat az abortusz ellen, az alternatív életstílus ellen, az utcai erőszak ellen, a prostitúció ellen, a drogozás ellen, és még sorolhatnánk. Gyülekezetekben, médiumokban vagy ha kell, az utcán hirdetik, hogy mi a bibliai válasz a társadalmi devianciákra. A minap hallgattam a rádióban egy keresztyén talkshow-t az abortuszról. Annyira igaz volt, olyan precízen és világosan alá volt támasztva tudományos, jogi és teológiai érvekkel az a tény, hogy az abortusz gyilkosság és, hogy a beavatkozást vállaló nők egy életen át, szenvedik a lelki, pszichikai következményeit. Világos és biblikus tanítást hallhattak többszázezren a témáról.
Szóval, a keresztyének teszik a dolgukat minden szinten.
És mégis, több millió abortusz történik évente országszerte; időről-időre halljuk, hogy melyik újabb állam engedte meg az egyneműek házasodását; a híradó naponta-hetente beszámol a gang-ek egy-egy újabb leszámolásáról, legalább is itt Chicagóban, ... és mindez így megy szinte változatlanul és zavartalanul. A társadalom valahogy nem akar megváltozni attól, hogy mi mondjuk neki a jót. Mi keresztyének talán azt gondoljuk, hogy ha megfelelően felkészültünk és jól érvelünk, akkor megnyertük az ellenfeleket. Sajnos, ez nincs így.
Vajon van e valami, ami hitelessé tehetné a sok igaz szót és az igaz szó hirdetőit? Mi ad tekintélyt a beszélőnek, mi teszi hihetővé az érveit, mitől lesz a szavának súlya, miről lesz felismerhető, hogy ő valóban igazságot hirdet?
Azt gondolom, hogy mint hívőt, egyetlen dolog tesz hitelessé, az pedig a tettekben megnyilvánuló szeretet.
Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn. 13: 35. A hívők egyik ismertetőjegye a világ előtt, az ha szeretik egymást, mégpedig úgy, ahogy Jézus szerette őket.
Az Úr Jézus szeretete a tanítványok iránt, mindig cselekvő, önzetlen és összetartó szeretet volt. Jézus tanította őket, figyelt a szükségeikre, megvédte őket, nevelte türelemmel a tanítványait. Egységet munkált közöttük.
Ma a keresztyének szeretetlen széthúzása hangosabban prédikál, mint az egyébként biblikus erkölcsi normák, amiket minden áron el akarnak fogadtatni a társadalommal.
A másik ismertetőjegy Jn. 15: 13-ban van megfogalmazva. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A szeretet, amely életét adja másokért. Nem feltétlen halálba kell adnia az életét. Lehet szolgálatra adnia, valakiknek a javára. Keresem az idevágó példát és bármilyen furcsa, elsőnek nem egy evangéliumi keresztyén neve jut eszembe, hanem egy katolikusé. Kalkuttai Teréz anyát kérdezte egy riporter, hogy miként lehetséges a kalkuttai nyomornegyedek többszázezer nyomorultját szeretni? A megkérdezett, egy szóban válaszolt. Egyenként!
Egyenként, mint Jézus. Kilépve a magunk tiszta és biztonságos világából, leszállva a kiszolgáltatottságban és nyomorban felejtett emberek hétköznapi valóságába, és ott átölelni őket, meghallgatni őket, velük sírni, nekik segíteni, őket kiszolgálni, szolgálni. És nem csak egyszer, kampányszerűen, hanem egy életen át, az életedet adva nekik, megosztva velük.
Ez bizonyára nehezebb, mint érvelni a rádióban, vagy tüntetni a városháza előtt. De ugyanakkor hatásosabb is. És bár a világ az ilyen példák láttán sem mozdul meg tömegeiben, mégis az ilyen keresztyénekre szokott figyelni és hallgatni. Mert itt a szónak már hitele van. A hiteles hívőnek a szavait sokan meghallják és követik. Ezt a megállapítást ki lehet vetíteni a gyülekezetre is. A hiteles gyülekezet só és fény lesz a világban. És a világ sóvárogva várja a megjelenésüket. Ugyanakkor nem tud mit kezdeni a túl sokat beszélő, érvelő és erőszakosan előre törő, de szeretetben szolgálni elfelejtő keresztyénekkel.
Talán Assisi Szent Ferenc mondta: Hirdesd az Igét, és ha kell, használj szavakat is!
Miért váltunk hiteltelenekké?
Nemrég látott napvilágot George Barna egy újabb statisztikai adata a keresztyénekről. Ezúttal magukat újjászületett hívőknek valló egyének között végzett reprezentatív felmérést. A megkérdezettek 88 százalékáról kiderült, hogy hétszer több időt fordítanak tévénézésre, mint bibliatanulmányozásra és négyszer többet költenek szórakozásra, mint a misszióra.
Uram, amikor e sorokat írom, tulajdonképpen magamról is írok. Bocsásd meg a sok szót és az aránytalanul kevés agapét. Bocsásd meg a nagy lombokat, a gyümölcstelenséget, a gyenge gyökérzetet. Bocsásd meg az önzést, az önimádatot, a kényelemkeresést. Bocsásd meg, hogy hiányzik a szenvedély és az elkötelezettség, hogy mindenki a saját dolgával törődik és nem az Úr dolgával. Uram, bocsáss meg. Sebhelyes kezed formáljon át. Ámen!

Saturday, January 12, 2008

Isten üzenete 2008. évre nekünk!

1A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 3Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; 4ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. 5Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. 7Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. 8A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 9Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. 10Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. 11Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. 12A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Zsoltár 46 rész.

Három fontos bátorítást kaptunk az Úrtól óév estéjén a Zsoltárok könyve 46. részből. Én személyesen azt éreztem akkor, hogy e három üzenet egészen konkrétan, a gyülekezetünk 2008-as évére szól. E sorok által csupán emlékeztetni szeretném a testvéreket arra, hogy mit üzent nekünk az Úr a 2008. évvel kapcsolatban. Péter apostol példáját követve, valóban az emlékeztetés a legjobb eszköz, hogy éberen, elevenen megmaradjon bennünk Isten beszéde.(2Pt. 3: 1, 2.)

Első üzenet: - Megindul a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Más szóval, mindaz, ami időtállónak és megbízhatónak látszott sok-sok éven át, hirtelen meginog, sőt eltűnik. Fel kell készülnünk arra, hogy váratlan, és azelőtt elképzelhetetlen, negatív előjelű események fogják befolyásolni az életünket. Ezek a változások kellemetlenül érinthetnek minket anyagilag, egészségileg vagy családilag. Ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy az Úr segítsége elérhető és igénybe vehető lesz a nyomorúságban. Isten irántunk való hűsége és szeretete nem változik meg 2008-ban. Ő az a szikla, amely nem omlik soha a tengerbe, hanem szilárdan áll mindörökké. Ezért nem félünk a negatív változásoktól, mert Ő mindig biztos segítség a nyomorúság idején. Az első üzenet summája: - Ha megindul is a föld 2008-ban, nem félek!

Második üzenet: - Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. A zsoltáros egy fontos tényt hangsúlyoz itt. Talán arra a folyamra gondolt, amelyről Zakariás is említést tesz jóval később. Zakariás azt írja, hogy azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Zak. 13: 1. Ez a forrás vagy folyam, Jézus Krisztus golgotai áldozatából fakadt fel és a mai napig élteti és örvendezteti Isten szent hajlékait, a gyülekezeteket. A mi gyülekezetünket is a Golgotai forrás táplálja. Azt a bátorítást is kaptuk, hogy az Úr ott van a gyülekezetünkben, ezért nem inog meg. 2008-ban is szilárdan áll a gyülekezetünk, mert Ő közöttünk lakik. Erre a tényre fog emlékeztetni bennünket a 2008-as jelige is, amit minden héten megtalálunk majd a gyülekezeti értesítőben. Második üzenet summája: - Nem inog meg a gyülekezetünk 2008-ban, mert Isten van benne!

Harmadik üzenet: - Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Szükségünk van és lesz az elcsendesedésre. Két dolog int bennünket elcsendesedésre; az életünkbe beköszöntő próbák, nyomorúságok és a hirtelen bekövetkező történelmi, világpolitikai változások. Mindezek mögött Isten áll. Az Ő kifejezett- vagy megengedő akarata szerint zajlik a világtörténelem. Az Ő kezében van a mi kis rövid emberi életünk folyása is. Ezek a tények elcsendesedésre, alázatra intenek bennünket. Nem mi vagyunk az isten! Vannak dolgok, amelyek nem állnak a mi hatalmunkban. Ezért le kell szállni a magaslóról, meg kell hódolni egész lényünkkel Ő előtte, el kell ismerni, hogy Ő az Isten. A harmadik üzenet summája: - Járj alázatban a 2008-as évben. A nyomorúság is azért van, hogy el ne feledd, Ő az Isten!